מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
1.מבוא
1.1. אנו, בהורמזיס, מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ועושים שימוש במידע שנמסר לנו בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור למידע האישי שלך, ובפרט: כיצד אנו משתמשים במידע האישי הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך השימוש שלך באתר האינטרנט של המועדון הזמין בכתובתwww.hormesis.club (להלן "האתר") ההתקשרות שלך עמנו. 

במדיניות פרטיות זו, "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות "מידע" ו"מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "מידע אישי").
1.2. מדיניות הפרטיות מהווה את מדיניות הפרטיות של מועדון הורמזיס ואתר האינטרנט שלו.
1.3. במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אתה", "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים באתר ובשירותי המועדון והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר, אולם היא פונה לנשים וגברים כאחד.

2. הסכמה למדיניות הפרטיות ויצירת קשר
2.1. מועדון הורמזיס מחזיק ומתפעל את מאגר/י המידע בהם יישמרו פרטיך ומידע אישי שלך שנאסף על ידינו בדרכים המפורטות במדיניות זו. בשימושך באתר ובשירותי המועדון אתה מסכים להיכלל במאגרי המידע האמורים. בעצם השימוש והמשך השימוש באתר שלנו, ביקורים במרכז שלנו והרכישה של שירותנו אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו. באחריותך לקרוא את תנאי המדיניות ולוודא שהנך מסכים להם. באם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא המנע מלמסור לנו מידע אישי. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל: balance@hormesis.club

3. המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך וכיצד הוא נאסף
3.1. אנו אוספים ושומרים מידע אודותיך, בעת שאנחנו מספקים לך שירותים שונים לפי בקשתך, במהלך העסקים הרגיל של ניהול המועדון. בין היתר, אנו אוספים ושומרים את המידע המסופק על ידיך במהלך הגלישה באתר האינטרנט שלנו, בתהליך במילוי הפרטים וביקורים במרכזי הורמזיס והתשלום בעבור חברות המועדון. כמו כן, מידע יכול וייאסף בעת ביצועה של שיחה למוקד הטלפוני שלנו, ביצוע של רכישה או הזמנה באתר האינטרנט שלנו, ביקור במרכזי הורמזיס בין אם כחבר מועדון ובין אם כמבקר לחוויה חד פעמית, מסוכני נסיעות, ממועדוני צרכנות שאתה חבר בהם ואשר הינם שותפינו העסקיים, מחברות סקרים ומנותני שירותים שונים עימם אנו עובדים. זאת, בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים למועדון הורמזיס.
3.2. אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא תוכל להיות חבר מועדון פעיל ועם נגישות לשירותי חברי המועדון, ללא מסירת פרטים אישיים כנדרש בתהליך הרישום וההזמנה.
3.3. במסגרת כך, אנו יכולים בין היתר לאסוף את המידע הבא לגביך: שמך המלא, כתובתך, כתובת המייל שלך, תעוודת זהות, מספר טלפון ופרטי יצירת קשר אחרים, פרטים אודות מדינת האזרחות שלך, פרטים אודות תעודת הזהות / רישיון הנהיגה, פרטי כרטיס אשראי מידע פיננסי אודותיך ואודות הרכישות שביצעת במרכז, היסטוריית הביקורים שלך במרכז, בקשות מיוחדות ודרישות שנלוו לביקוריך במועדון. פעילויות ו/או טיפולים שנרכשו על ידיך במהלך ביקוריך במועדון, רגישויות מסוימות למזון עליהן סיפרת לנו, מידע רפואי שבחרת לחלוק עמנו במסגרת טיפולים וביקורים במרכז, וכל פרט אחר שחלקת עמנו בעת השהייה במרכז, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.
3.4. כמו כן, השטחים הציבוריים בבמרכז ומתקניו מצולמים על ידינו במערכת מצלמות במעגל סגור (CCTV), במטרה להבטיח את ביטחונך ואת ביטחון עובדיי המועדון. הצילומים נשמרים על ידינו לתקופה מוגבלת בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.
3.5. בנוסף, כאשר אתה מתחבר לרשת האינטרנט במועדון ו/או לאתר האינטרנט שלנו, מערכות הורמזיס (לרבות מערכות צד ג' המופעלות על ידי המרכז ועבורו), עלולות לאסוף מידע אודות פרטי ההתחברות שלך, המכשיר בו השתמשת לצורך ההתחברות, כתובת ה-IPשלך וכו'. מידע זה ישמש אותנו בין היתר לצורך שיפור השירות ואתר האינטרנט שלנו.
3.6. במהלך ביצוע הזמנה, של הצרפות למועדון החברים של הורמזיס ו/או שימוש בשירותי ההמרכז בכלל, הנך עשוי למסור לנו מידע אודות אורחים נוספים. באחריותך לוודא כי ככל שאתה מוסר לנו מידע אישי השייך לצד שלישי, אתה עושה זאת בידיעתו והסכמתו של אותו גורם; הן למסירת המידע לרשותנו והן לכך שנעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.

4.שימוש במידע שלך
4.1. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עמך לצורך מתן שירותים, תיאום של השהייה במועדון ו/או שינויים או עדכונים הקשורים בבצרכיך, עדכונים בנוגע למידע האישי שלך השמור במערכותינו ו/או שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, מתן שירות טוב יותר לך בעת השהייה בבמרכז ובכל שהייה עתידית, מענה לפניות שלך ו/או פניות הקשורות במידע שלך, שמירה על בטיחותכם ובטיחותם של אורחים אחרים וצוות המועדון, ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי המועדון בצורה סדורה ובטוחה.
4.2 בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך באופן סטטיסטי ואגרגטיבי שאינו מאפשר לזהותך, לצורך שיפור השירות וייעול האתר והפעילות שלנו במועדון החברים של הורמזיס.
4.3. לבסוף, אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר מבצעים ועדכונים תקופתי והתאמה של הצעות אלו לצרכים שלך. זאת יש להדגיש, בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.
4.4. המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ולהוראות הדין. אנו עשויים לשמור מידע בקשר להתקשרותך עמנו ככל שהדבר נדרש כדי למלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.

5. אבטחת ושמירת המידע שלך
5.1. אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית. ככל שאתה נרשם לאתר שלנו, באחריותך לשמור את שם המשתמש והסיסמא שלך סודיים ולא לשתפם עם צדדים שלישיים על מנת למנוע גישה בלתי מורשית לחשבון שלך. במידה ואתה סבור, מכל סיבה שהיא, שפרטי הגישה שלך לחשבון שלך באתר שלנו נחשפו ו/או רמת אבטחת המידע של מועדון הורמזיס נפגמה מסיבה כלשהי, אנא צור איתנו קשר בהקדם האפשרי בכתובת המייל הבאה: balance@hormesis.club

6. מסירת מידע לצד שלישי
6.1. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידי צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים, למשל לצורך רישום הזמנה המועדון. כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים בהקשרים אחרים, כמו למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו, בין אם מכוח הכוח ובין אם בשל פסיקת בית משפט; במסגרת פניה אלינו מטעם רשות ממשלתית או ציבורית; או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו.
6.2. בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים, ובמסגרת כך להעביר אליהם מידע אישי.
6.3. כמו כן, במקרה וכמהלך עסקי של הורמזיס יתבצעו מיזוג, מכירה של נכסים או מניות, מיזמים משותפים, או כל העברה או שינוי בעסקי המועדון, או עם המועדון ייקלע להליכי פירוק, כינוס נכסים והליכים דומים, ייתכן ונעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לצד שלישי במסגרת מהלכים עסקיים אלו.

7. העברת מידע אל מחוץ לישראל
7.1. ככלל, אנו מבצעים את עיבוד המידע שלך בגבולות מדינת ישראל. עם זאת, ייתכן שלצורך אחסון המידע, או עיבודו על ידי צדדים שלישיים, המידע יועבר אל מחוץ לגבולות ישראל – לשרתים הנמצאים במקומות שונים ברחבי העולם. במקרה שכזה, אנו נוודא שינקטו אמצעים נאותים לאבטח את המידע האישי שלך ואת המערכות המאחסנות ומעבדות אותו, בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים על המועדון. אנא שים לב כי בהמשך הגלישה שלך באתר, ובהמשך השימוש שלך בשירותי הורמזיס אתה מסכים להעברת המידע שלך אל מעבר לגבולות מדינת ישראל, בהתאם לנאמר כאן.

8. מידע על קטינים
8.1. אנחנו איננו אוספים ביודעין ובאופן ישיר מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 18 מבלי לקבל את הסכמתם של הוריהם או האפוטרופוס שלהם. במידה ונגלה כי הגיע לרשותנו מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 18 ללא הסכמתם של הוריו או האפוטרופוס שלו, אנו שומרים את הזכות למחוק את המידע. במידה וידוע לך כי יש ברשותנו מידע שכזה, אנא צור אתנו קשר בכתובת המייל המוזכרת מעלה.

9. עיון במידע, תיקון ומחיקה
9.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו בהתאם להוראות הדין. פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו.
9.2. שים לב כי במידה ותפנה אלינו בבקשה לעיון במידע, ייתכן ונבקש ממך פרטים מזהים נוספים על מנת לוודא את זהותך – זאת על מנת שנוכל לוודא כי המידע אינו מועבר לידי גורמים שאינם מורשים. במידה ותבחר שלא לספק לנו פרטים מזהים אלו, ייתכן ולא נוכל למלא את בקשתך. בנוסף, ביכולתנו לקבוע במידה והדבר נדרש כי העיון במידע יתבצע בשטח המועדון.
9.3. אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, נספק לך את סיבת הסירוב. אתה רשאי כמובן לערער על החלטה זו מול הערכאה המשפטית המתאימה, בהתאם לקבוע בהוראות הדין, ולבקש כי זו תורה לנו לפעול כבקשתך.
9.4. לבסוף, נציין גם כי לתושבי האיחוד האירופי ייתכן ועומדות זכויות נוספות בהתאם להוראות הרגולציה האירופאית, ואם הדבר רלבנטי עבורך אתה מוזמן לפנות אלינו בכל בקשה כאמור.

10. שימוש ב- Cookies
10.1. אתרי האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולם השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותם. קבצי Cookiesהם קבצים קטנים המוטמעים בדפדפן ו/או מכשיר של משתמש הגולש באתר, המשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר.
10.2. חלק מה- Cookiesשאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר כלל לא יפעל כראוי. חלק אחר של ה- Cookiesשאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookiesהמתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות באתר עבורך. אנו משתמשים בחלק ממידע זה ומערכות אלו על מנת להתאים את הפרסום שאנו מבצעים באתר וברשתות חברתיות אחרות לצרכים שלך, ולצרכינו. חלק מקבצי Cookiesאלה נמחקים באופן אוטומטי עם יציאתך מהאתר, וחלקם נשמרים על גבי המכשיר ממנו אתה גולש.
10.3. אם אינך מעוניין לקבל Cookiesבעת הגלישה באתר שלנו, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookiesאצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookiesשהוטמעו אצלך. לשם ביצוע פעולות אלו אתה יכול להיעזר בלינק הבא: https://www.allaboutcookies.org/. עם זאת, חשוב לדעת כי חסימת האפשרות להטמיע Cookiesאו מחיקתם עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
10.4. בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookiesאשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

11. חוק חל ותחום שיפוט
על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל, להוציא את כללי ברירת הדין שלה. הסמכות לדון בכל עניין העולה ממדיניות פרטיות זו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.

12. עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות
אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך תפורסם באתר שלנו. בעצם השימוש והמשך השימוש באתר שלנו, השהייה במרכזי הורמזיס והרכישה של שירותנו אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.

 

דילוג לתוכן